Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje kredyt przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji związanej z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Na częściową spłatę kapitału kredytu z dotacją udzielana jest dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% kapitału kredytu z dotacją.

Do kosztów kwalifikowanych objętych dotacją z NFOŚiGW zalicza się:

 • Koszt projektu:

  • budowlano – wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;

  • instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;

 • Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno–pomiarowej i automatyki);

 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434

 • Koszt montażu kolektorów słonecznych;

 • Koszty innych materiałów i urządzeń, które projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uznał za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji;

 • Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektorów słonecznych, których dostawca posiada:

 • certyfikat zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną część powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975 – 2; lub

 • europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności certyfikatu z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

W przypadku, gdy kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia będą uznane za niekwalifikowane – kredyt nie będzie podlegał dotacji z NFOŚiGW.

Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Z kredytu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;

 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Kwota kredytu

Minimalna kwota kredytu: 3 000,00 PLN.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi do 5 lat.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

Bank pobiera prowizje i opłaty dotyczące udzielonego kredytu na zakup kolektorów słonecznych zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Spłata kredytu

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym integralną część umowy kredytu w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia).

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu z dotacją i odsetek określane jest indywidualnie i wynika z wewnętrznych procedur Banku.

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL