Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

Kod BIC (Swift Banku):
POLUPLPR

 

Internetowe przekazy pieniężne

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGF)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.


Wysokość gwarancji – równowartość 100 000 euro 

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:

 • osób prawnych,

 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

 • szkolnych kas oszczędnościowych,

 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,

 • Narodowego Banku Polskiego,

 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,

 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,

 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,

 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,

 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,

 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,

 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • organów władz publicznych innych państw.

Zakres przedmiotowy gwarancji

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy.

Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje:

 • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,

 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,

 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,

 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

 • środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,

 • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,

 • pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.


Pliki do pobrania (w formacie .PDF)

Arkusz informacyjny dla deponentów

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

 

Zobacz również 

Strona internetowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego >>>

|POWRÓT|

 

Udostępnione na naszych stronach "pliki do pobrania" zapisane są w formacie PDF. Dokumenty zapisane w formacie PDF możemy oglądać m.in. za pomocą darmowego programu Adobe Reader. Można z niego korzystać po pobraniu ze strony: adobe.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl